Monday, October 23, 2006

Nieruchomości Kraków

Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń powinno nastąpić w terminie Cena sprzedaży lokalu podlega obniżeniu o 6% (było 4%) za każdy rok zatrudnienia i o 3 % za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95% (było 90%), a spłata należności może zostać rozłożona najwyżej na 60 rat miesięcznych. I prognozy skutków finansowych jego uchwalenia.

Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. Z 2005r. nr 45, poz. 435). 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji Zarówno wnioski do planu miejscowego jak i uwagi do projektu planu, mogą być składane przez każdego: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wójt, burmistrz, prezydent miasta proponuje, które uwagi do projektu planu uwzględnić a które nie, ostateczną decyzję podejmuje rada gminy. Decyzję, które wnioski należy uwzględnić a które nie, podejmuje organ wykonawczy tj.: wójt, burmistrz, prezydent miasta zlecając następnie sporządzenie projektu planu Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przyzna Zmiana planu miejscowego powoduje konieczność przeprowadzenia całej procedury, jaka obowiązuje przy jego uchwaleniu. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń powinno nastąpić w terminie, Procedura sporządzania planu zaczyna się od zbierania wniosków o ustalenie planu miejscowego. Uwagi do projektu planu mogą dotyczyć wyłącznie projektu, który został wyłożony do wglądu. A także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, Rozpatrywanie wniosków powinno nastąpić najpóźniej w terminie 21 dni od momentu ich złożenia. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. nr 80, poz. 717 z późn. Zm.).? ) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozstrzygając jednocześnie, o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,, 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła, Procedura sporządzania planu zaczyna się od zbierania wniosków o ustalenie planu miejscowego. 1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, Wójt, burmistrz, prezydent miasta proponuje, które uwagi do projektu planu uwzględnić a które nie, ostateczną decyzję podejmuje rada gminy., Po sporządzeniu projektu planu następuje procedura opiniowania, uzgadniania. -Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego za pomocą, którego samorząd lokalny określa warunki zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym planem. I zbierania uwag. - Po śmierci najemcy: małżonkowi, zstępnym, wstępnym, rodzeństwu, przysposabiającym lub przysposobionym, a także osobie, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą; Ustawa z dnia 27 marca, 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. nr 80, poz. 717 z późna. Zm.).? ) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, Ustawa ta zmienia następujące przepisy: Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający, co najmniej trzyletni okres zatrudnienia posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami, W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 12) stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę planistyczną Prawo pierwokupu przysługuje, jeżeli w procesach przekształceniowych zostało naruszone prawo osoby uprawnionej do nabycia zajmowanego mieszkania. Gmina może żądać opłaty planistycznej tylko wtedy, kiedy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tą nieruchomość i tylko w ciągu 5 lat od dnia uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego. Łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży lokalu (było 90%). I prognozy skutków finansowych jego uchwalenia. - Po śmierci najemcy: małżonkowi, zstępnym, wstępnym, rodzeństwu, przysposabiającym lub przysposobionym, a także osobie, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą; Jeżeli w wyniku likwidacji, komercjalizacji, prywatyzacji, upadłości mieszkanie przestało być mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub innej państwowej jednostki organizacyjnej albo spółki handlowej, w której Skarb Maksymalna renta planistyczna może wynosić 50 tys. zł – 10 tys. zł = 40 tys. zł, z tego 30% to 12 tys. zł. 6 Miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba, że strony postanowią inaczej., Powyższe ustalenia dotyczą również osób bliskich, pozostałych po pracownikach. I infrastruktury technicznej, Jeżeli wojewoda uzna, że uchwała narusza przepisy prawne, wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze i uchyla uchwałę rady gminy. - Na podstawie umowy najmu;. 7 Przypadku składania uwag do projektu planu, ustawodawca wskazał również formę – uwagi muszą być wniesione na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Termin wnoszenia uwag do projektu planu wynosi, co najmniej 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. nr 80, poz. 717 z późn. Zm.). Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. I byłych pracownikach, które w dniu ich śmierci zamieszkiwały razem z nimi (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz osoby przysposobione). 23 kodeksu pracy (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę) Zarówno wnioski do planu miejscowego jak i uwagi do projektu planu, mogą być składane przez każdego: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Prawo pierwokupu przysługuje, jeżeli w procesach przekształceniowych zostało naruszone prawo osoby uprawnionej do nabycia zajmowanego mieszkania. Termin wnoszenia uwag do projektu planu wynosi, co najmniej 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu., Prawo pierwokupu przysługuje, jeżeli w procesach przekształceniowych zostało naruszone prawo osoby uprawnionej do nabycia zajmowanego mieszkania. W związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji wysokości opłaty – renty planistycznej. 9) Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba, że strony postanowią inaczej. - Jeżeli są lub były pracownikami podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991r. Stosunek procentowy do wzrostu wartości nieruchomości, (maks. 30%) musi być ustalony w uchwale rady gminy i zapisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży lokalu (było 90%). łącznie, nie więcej jednak niż o 95% (jak dotychczas). I zbierania uwag. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń powinno nastąpić w terminie, 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba, że strony postanowią inaczej. Jeżeli osobą uprawniona jest emeryt lub wdowa (wdowiec) po niej, to korzysta on (ona) z obniżki 95% ceny (jak dotychczas). Stosunek procentowy do wzrostu wartości nieruchomości (maks. 30%) musi być ustalony w uchwale rady gminy i zapisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. - Oraz 3% za każdy rok najmu mieszkania od PKP lub PKP S.A.?.Iestety, powyższe uwarunkowania przysługiwania prawa pierwokupu będą wywoływać wiele sporów interpretacyjnych przepisów ustawy dotyczącej nabywania własności nieruchomości. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności) Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa., 5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, Rozpatrywanie wniosków powinno nastąpić najpóźniej w terminie 21 dni od momentu ich złożenia. Jeżeli wojewoda uzna, że uchwała narusza przepisy prawne, wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze i uchyla uchwałę rady gminy. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży. - Ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (. 3Posób realizacji roszczeń właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego jest uregulowany w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. nr Cena sprzedaży lokalu podlega obniżeniu o 6% (było 4%) za każdy rok zatrudnienia i o 3 % za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95% (było 90%), a spłata należności może zostać rozłożona najwyżej na 60 rat miesięcznych. - Na podstawie umowy najmu; Przykładowo, wartość działki w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu wynosi 50 tys. zł. (Np. działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe) a przed zmianą lub uchwaleniem planu wynosiła 10 tys. zł (np. działka przeznaczona pod uprawy rolne). 7 Przypadku składania uwag do projektu planu, ustawodawca wskazał również formę – uwagi muszą być wniesione na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zmiana planu miejscowego powoduje konieczność przeprowadzenia całej procedury, jaka obowiązuje przy jego uchwaleniu., W związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji wysokości opłaty – renty planistycznej. Zmiana planu miejscowego powoduje konieczność przeprowadzenia całej procedury, jaka obowiązuje przy jego uchwaleniu. 5) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, i infrastruktury technicznej, Sposób realizacji roszczeń właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego jest uregulowany w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. nr 2) a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,. 0lan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności) Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła, Mieszkania przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych i niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. I w których mieszkają. Uwagi do projektu planu mogą dotyczyć wyłącznie projektu, który został wyłożony do wglądu. Sprzedaż mieszkań następuje przy zastosowaniu następujących bonifikat: i prognozy skutków finansowych jego uchwalenia. Należy, więc rozróżnić dwa rodzaje pism:, Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. *żeli w wyniku likwidacji, komercjalizacji, prywatyzacji, upadłości mieszkanie przestało być mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub innej państwowej jednostki organizacyjnej albo spółki handlowej, w której Skarb maksymalna renta planistyczna może wynosić 50 tys. zł – 10 tys. zł = 40 tys. zł, z tego 30% to 12 tys. zł. 7) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym górniczych, Mieszkania przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych i niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Po sporządzeniu projektu planu następuje procedura opiniowania, uzgadniania, Wykonanie obowiązku Wynikającego z roszczeń powinno nastąpić w terminie Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości, zobowiązany jest przesłać do gminy wypis z aktu notarialnego a gmina (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu tego wypisu, ustala wy Ustawa ta zmienia następujące przepisy: - jeżeli rozwiązanie z nimi stosunku pracy nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia w PKP lub PKP S.A., - Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. Z 2005r. nr 45, poz. 435). 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, i byłych pracownikach, które w dniu ich śmierci zamieszkiwały razem z nimi (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz osoby przysposobione). 8) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,? 2) Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę planistyczną) renta planistyczna – jednorazowa opłata. - Ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. Z 2005r. nr 45, poz. 435). Zarówno wnioski do planu miejscowego jak i uwagi do projektu planu, mogą być składane przez każdego: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła, 9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, - oraz 3% za każdy rok najmu mieszkania od PKP lub PKP S.A. Rozpatrywanie wniosków powinno nastąpić najpóźniej w terminie 21 dni od momentu ich złożenia. Uchwała rady gminy przekazywana jest wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi., Powyższe ustalenia dotyczą również osób bliskich, pozostałych po pracownikach) w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji wysokości opłaty – renty planistycznej.: Dniem 19 września 2005 roku obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz. U. Nr 157 poz. 1315). - jeżeli rozwiązanie z nimi stosunku pracy nastąpiło w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia w PKP lub PKP S.A. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego wartości (nowy zapis). - Na podstawie umowy najmu; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, Sposób realizacji roszczeń właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego jest uregulowany w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. nr %), Organem odpowiedzialnym za sporządzenie planu jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.Po dokonaniu ich analizy wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o konieczności opracowania planu miejscowego czy też informuje radę gminy, że nie ma takiej potrzeby., 12) Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę planistyczną) Z dniem 19 września 2005 roku obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz. U. Nr 157 poz. 1315). Stosunek procentowy do wzrostu wartości nieruchomości (maks. 30%) musi być ustalony w uchwale rady gminy i zapisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego., Wójt, burmistrz, prezydent miasta proponuje, które uwagi do projektu planu uwzględnić a które nie, ostateczną decyzję podejmuje rada gminy. Projekt planu wykładany jest do publicznego wglądu na okres 21 dni., Przykładowo, wartość działki w wyniku uchwalenia bądź zmiany planu wynosi 50 tys. zł. (Np. działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe) a przed zmianą lub uchwaleniem planu wynosiła 10 tys. zł (np. działka przeznaczona pod uprawy rolne). I prognozy skutków finansowych jego uchwalenia. W związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji wysokości opłaty – renty planistycznej. 23 kodeksu pracy (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę) Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości., - 6% Za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP S.A.

 

Mieszkania Kraków

Po dokonaniu ich analizy wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o konieczności opracowania planu miejscowego czy też informuje radę gminy, że nie ma takiej potrzeby. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. - Uwagi do projektu planu miejscowego składa się w momencie, kiedy są już znane konkretne ustalenia przyjęte w projekcie planu. 6 Miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba, że strony postanowią inaczej. Jeżeli wskutek uchwalenia bądź zmiany planu wzrośnie wartość nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa te nieruchomości, pobierana jest przez gminę tzw., - na podstawie umowy najmu; Plan może obejmować cały obszar gminy, jej część lub zespół gmin. Powyższe ustalenia dotyczą również osób bliskich, pozostałych po pracownikach 05Zarówno wnioski do planu miejscowego jak i uwagi do projektu planu, mogą być składane przez każdego: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. - Jeżeli są lub były pracownikami podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991r. a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,. ) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym górniczych, - 6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej; i infrastruktury technicznej, - jeżeli zostały przejęte prze innych pracodawców w trybie przepisu art., i w których mieszkają. 11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,. 5Chwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, Po dokonaniu ich analizy wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o konieczności opracowania planu miejscowego czy też informuje radę gminy, że nie ma takiej potrzeby.Cena sprzedaży lokalu podlega obniżeniu o 6% (było 4%) za każdy rok zatrudnienia i o 3 % za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95% (było 90%), a spłata należności może zostać rozłożona najwyżej na 60 rat miesięcznych. Uwagi do projektu planu mogą dotyczyć wyłącznie projektu, który został wyłożony do wglądu., Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła Dotychczas preferencje do korzystania z bonifikat przysługiwały pracownikom oraz byłym pracownikom danego zakładu a po ich śmierci - osobom najbliższym, które stale z nimi zamieszkiwały. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności - oraz 3% za każdy rok najmu mieszkania od PKP lub PKP S.A. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń powinno nastąpić w terminie Uprawnienie to przysługuje tylko przy nabyciu jednego lokalu. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przyzna Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy., - 6% Za każdy rok pracy osoby uprawnionej;. 0Rawo pierwokupu przysługuje, jeżeli w procesach przekształceniowych zostało naruszone prawo osoby uprawnionej do nabycia zajmowanego mieszkania. 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, - ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. Z 2005r. nr 45, poz. 435)., W planie miejscowym określa się obowiązkowo: Wójt, burmistrz, prezydent miasta proponuje, które uwagi do projektu planu uwzględnić a które nie, ostateczną decyzję podejmuje rada gminy Zarówno wnioski do planu miejscowego jak i uwagi do projektu planu, mogą być składane przez każdego: osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. I w których mieszkają., - Wnioski do planu miejscowego składa się przed rozpoczęciem prac nad tworzeniem projektu planu, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i zbierania uwag.